Tuổi Hướng  hợp tuổi Hướng nhà Hướng bếp Hướng phòng khách Hướng bàn thờ Hướng bàn làm việc Hướng giường ngủ Hướng bàn thờ thần tài
1940 Hướng hợp tuổi 1940 Hướng nhà tuổi 1940 Hướng bếp tuổi 1940 Hướng phòng khách tuổi 1940 Hướng bàn thờ tuổi 1940 Hướng bàn làm việc tuổi 1940 Hướng giường ngủ tuổi 1940 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1940
1941 Hướng hợp tuổi 1941 Hướng nhà tuổi 1941 Hướng bếp tuổi 1941 Hướng phòng khách tuổi 1941 Hướng bàn thờ tuổi 1941 Hướng bàn làm việc tuổi 1941 Hướng giường ngủ tuổi 1941 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1941
1942 Hướng hợp tuổi 1942 Hướng nhà tuổi 1942 Hướng bếp tuổi 1942 Hướng phòng khách tuổi 1942 Hướng bàn thờ tuổi 1942 Hướng bàn làm việc tuổi 1942 Hướng giường ngủ tuổi 1942 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1942
1943 Hướng hợp tuổi 1943 Hướng nhà tuổi 1943 Hướng bếp tuổi 1943 Hướng phòng khách tuổi 1943 Hướng bàn thờ tuổi 1943 Hướng bàn làm việc tuổi 1943 Hướng giường ngủ tuổi 1943 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1943
1944 Hướng hợp tuổi 1944 Hướng nhà tuổi 1944 Hướng bếp tuổi 1944 Hướng phòng khách tuổi 1944 Hướng bàn thờ tuổi 1944 Hướng bàn làm việc tuổi 1944 Hướng giường ngủ tuổi 1944 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1944
1945 Hướng hợp tuổi 1945 Hướng nhà tuổi 1945 Hướng bếp tuổi 1945 Hướng phòng khách tuổi 1945 Hướng bàn thờ tuổi 1945 Hướng bàn làm việc tuổi 1945 Hướng giường ngủ tuổi 1945 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1945
1946 Hướng hợp tuổi 1946 Hướng nhà tuổi 1946 Hướng bếp tuổi 1946 Hướng phòng khách tuổi 1946 Hướng bàn thờ tuổi 1946 Hướng bàn làm việc tuổi 1946 Hướng giường ngủ tuổi 1946 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1946
1947 Hướng hợp tuổi 1947 Hướng nhà tuổi 1947 Hướng bếp tuổi 1947 Hướng phòng khách tuổi 1947 Hướng bàn thờ tuổi 1947 Hướng bàn làm việc tuổi 1947 Hướng giường ngủ tuổi 1947 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1947
1948 Hướng hợp tuổi 1948 Hướng nhà tuổi 1948 Hướng bếp tuổi 1948 Hướng phòng khách tuổi 1948 Hướng bàn thờ tuổi 1948 Hướng bàn làm việc tuổi 1948 Hướng giường ngủ tuổi 1948 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1948
1949 Hướng hợp tuổi 1949 Hướng nhà tuổi 1949 Hướng bếp tuổi 1949 Hướng phòng khách tuổi 1949 Hướng bàn thờ tuổi 1949 Hướng bàn làm việc tuổi 1949 Hướng giường ngủ tuổi 1949 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1949
1950 Hướng hợp tuổi 1950 Hướng nhà tuổi 1950 Hướng bếp tuổi 1950 Hướng phòng khách tuổi 1950 Hướng bàn thờ tuổi 1950 Hướng bàn làm việc tuổi 1950 Hướng giường ngủ tuổi 1950 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1950
1951 Hướng hợp tuổi 1951 Hướng nhà tuổi 1951 Hướng bếp tuổi 1951 Hướng phòng khách tuổi 1951 Hướng bàn thờ tuổi 1951 Hướng bàn làm việc tuổi 1951 Hướng giường ngủ tuổi 1951 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1951
1952 Hướng hợp tuổi 1952 Hướng nhà tuổi 1952 Hướng bếp tuổi 1952 Hướng phòng khách tuổi 1952 Hướng bàn thờ tuổi 1952 Hướng bàn làm việc tuổi 1952 Hướng giường ngủ tuổi 1952 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1952
1953 Hướng hợp tuổi 1953 Hướng nhà tuổi 1953 Hướng bếp tuổi 1953 Hướng phòng khách tuổi 1953 Hướng bàn thờ tuổi 1953 Hướng bàn làm việc tuổi 1953 Hướng giường ngủ tuổi 1953 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1953
1954 Hướng hợp tuổi 1954 Hướng nhà tuổi 1954 Hướng bếp tuổi 1954 Hướng phòng khách tuổi 1954 Hướng bàn thờ tuổi 1954 Hướng bàn làm việc tuổi 1954 Hướng giường ngủ tuổi 1954 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1954
1955 Hướng hợp tuổi 1955 Hướng nhà tuổi 1955 Hướng bếp tuổi 1955 Hướng phòng khách tuổi 1955 Hướng bàn thờ tuổi 1955 Hướng bàn làm việc tuổi 1955 Hướng giường ngủ tuổi 1955 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1955
1956 Hướng hợp tuổi 1956 Hướng nhà tuổi 1956 Hướng bếp tuổi 1956 Hướng phòng khách tuổi 1956 Hướng bàn thờ tuổi 1956 Hướng bàn làm việc tuổi 1956 Hướng giường ngủ tuổi 1956 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1956
1957 Hướng hợp tuổi 1957 Hướng nhà tuổi 1957 Hướng bếp tuổi 1957 Hướng phòng khách tuổi 1957 Hướng bàn thờ tuổi 1957 Hướng bàn làm việc tuổi 1957 Hướng giường ngủ tuổi 1957 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1957
1958 Hướng hợp tuổi 1958 Hướng nhà tuổi 1958 Hướng bếp tuổi 1958 Hướng phòng khách tuổi 1958 Hướng bàn thờ tuổi 1958 Hướng bàn làm việc tuổi 1958 Hướng giường ngủ tuổi 1958 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1958
1959 Hướng hợp tuổi 1959 Hướng nhà tuổi 1959 Hướng bếp tuổi 1959 Hướng phòng khách tuổi 1959 Hướng bàn thờ tuổi 1959 Hướng bàn làm việc tuổi 1959 Hướng giường ngủ tuổi 1959 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1959
1960 Hướng hợp tuổi 1960 Hướng nhà tuổi 1960 Hướng bếp tuổi 1960 Hướng phòng khách tuổi 1960 Hướng bàn thờ tuổi 1960 Hướng bàn làm việc tuổi 1960 Hướng giường ngủ tuổi 1960 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1960
1961 Hướng hợp tuổi 1961 Hướng nhà tuổi 1961 Hướng bếp tuổi 1961 Hướng phòng khách tuổi 1961 Hướng bàn thờ tuổi 1961 Hướng bàn làm việc tuổi 1961 Hướng giường ngủ tuổi 1961 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1961
1962 Hướng hợp tuổi 1962 Hướng nhà tuổi 1962 Hướng bếp tuổi 1962 Hướng phòng khách tuổi 1962 Hướng bàn thờ tuổi 1962 Hướng bàn làm việc tuổi 1962 Hướng giường ngủ tuổi 1962 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1962
1963 Hướng hợp tuổi 1963 Hướng nhà tuổi 1963 Hướng bếp tuổi 1963 Hướng phòng khách tuổi 1963 Hướng bàn thờ tuổi 1963 Hướng bàn làm việc tuổi 1963 Hướng giường ngủ tuổi 1963 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1963
1964 Hướng hợp tuổi 1964 Hướng nhà tuổi 1964 Hướng bếp tuổi 1964 Hướng phòng khách tuổi 1964 Hướng bàn thờ tuổi 1964 Hướng bàn làm việc tuổi 1964 Hướng giường ngủ tuổi 1964 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1964
1965 Hướng hợp tuổi 1965 Hướng nhà tuổi 1965 Hướng bếp tuổi 1965 Hướng phòng khách tuổi 1965 Hướng bàn thờ tuổi 1965 Hướng bàn làm việc tuổi 1965 Hướng giường ngủ tuổi 1965 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1965
1966 Hướng hợp tuổi 1966 Hướng nhà tuổi 1966 Hướng bếp tuổi 1966 Hướng phòng khách tuổi 1966 Hướng bàn thờ tuổi 1966 Hướng bàn làm việc tuổi 1966 Hướng giường ngủ tuổi 1966 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1966
1967 Hướng hợp tuổi 1967 Hướng nhà tuổi 1967 Hướng bếp tuổi 1967 Hướng phòng khách tuổi 1967 Hướng bàn thờ tuổi 1967 Hướng bàn làm việc tuổi 1967 Hướng giường ngủ tuổi 1967 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1967
1968 Hướng hợp tuổi 1968 Hướng nhà tuổi 1968 Hướng bếp tuổi 1968 Hướng phòng khách tuổi 1968 Hướng bàn thờ tuổi 1968 Hướng bàn làm việc tuổi 1968 Hướng giường ngủ tuổi 1968 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1968
1969 Hướng hợp tuổi 1969 Hướng nhà tuổi 1969 Hướng bếp tuổi 1969 Hướng phòng khách tuổi 1969 Hướng bàn thờ tuổi 1969 Hướng bàn làm việc tuổi 1969 Hướng giường ngủ tuổi 1969 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1969
1970 Hướng hợp tuổi 1970 Hướng nhà tuổi 1970 Hướng bếp tuổi 1970 Hướng phòng khách tuổi 1970 Hướng bàn thờ tuổi 1970 Hướng bàn làm việc tuổi 1970 Hướng giường ngủ tuổi 1970 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1970
1971 Hướng hợp tuổi 1971 Hướng nhà tuổi 1971 Hướng bếp tuổi 1971 Hướng phòng khách tuổi 1971 Hướng bàn thờ tuổi 1971 Hướng bàn làm việc tuổi 1971 Hướng giường ngủ tuổi 1971 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1971
1972 Hướng hợp tuổi 1972 Hướng nhà tuổi 1972 Hướng bếp tuổi 1972 Hướng phòng khách tuổi 1972 Hướng bàn thờ tuổi 1972 Hướng bàn làm việc tuổi 1972 Hướng giường ngủ tuổi 1972 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1972
1973 Hướng hợp tuổi 1973 Hướng nhà tuổi 1973 Hướng bếp tuổi 1973 Hướng phòng khách tuổi 1973 Hướng bàn thờ tuổi 1973 Hướng bàn làm việc tuổi 1973 Hướng giường ngủ tuổi 1973 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1973
1974 Hướng hợp tuổi 1974 Hướng nhà tuổi 1974 Hướng bếp tuổi 1974 Hướng phòng khách tuổi 1974 Hướng bàn thờ tuổi 1974 Hướng bàn làm việc tuổi 1974 Hướng giường ngủ tuổi 1974 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1974
1975 Hướng hợp tuổi 1975 Hướng nhà tuổi 1975 Hướng bếp tuổi 1975 Hướng phòng khách tuổi 1975 Hướng bàn thờ tuổi 1975 Hướng bàn làm việc tuổi 1975 Hướng giường ngủ tuổi 1975 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1975
1976 Hướng hợp tuổi 1976 Hướng nhà tuổi 1976 Hướng bếp tuổi 1976 Hướng phòng khách tuổi 1976 Hướng bàn thờ tuổi 1976 Hướng bàn làm việc tuổi 1976 Hướng giường ngủ tuổi 1976 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1976
1977 Hướng hợp tuổi 1977 Hướng nhà tuổi 1977 Hướng bếp tuổi 1977 Hướng phòng khách tuổi 1977 Hướng bàn thờ tuổi 1977 Hướng bàn làm việc tuổi 1977 Hướng giường ngủ tuổi 1977 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1977
1978 Hướng hợp tuổi 1978 Hướng nhà tuổi 1978 Hướng bếp tuổi 1978 Hướng phòng khách tuổi 1978 Hướng bàn thờ tuổi 1978 Hướng bàn làm việc tuổi 1978 Hướng giường ngủ tuổi 1978 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1978
1979 Hướng hợp tuổi 1979 Hướng nhà tuổi 1979 Hướng bếp tuổi 1979 Hướng phòng khách tuổi 1979 Hướng bàn thờ tuổi 1979 Hướng bàn làm việc tuổi 1979 Hướng giường ngủ tuổi 1979 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1979
1980 Hướng hợp tuổi 1980 Hướng nhà tuổi 1980 Hướng bếp tuổi 1980 Hướng phòng khách tuổi 1980 Hướng bàn thờ tuổi 1980 Hướng bàn làm việc tuổi 1980 Hướng giường ngủ tuổi 1980 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1980
1981 Hướng hợp tuổi 1981 Hướng nhà tuổi 1981 Hướng bếp tuổi 1981 Hướng phòng khách tuổi 1981 Hướng bàn thờ tuổi 1981 Hướng bàn làm việc tuổi 1981 Hướng giường ngủ tuổi 1981 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1981
1982 Hướng hợp tuổi 1982 Hướng nhà tuổi 1982 Hướng bếp tuổi 1982 Hướng phòng khách tuổi 1982 Hướng bàn thờ tuổi 1982 Hướng bàn làm việc tuổi 1982 Hướng giường ngủ tuổi 1982 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1982
1983 Hướng hợp tuổi 1983 Hướng nhà tuổi 1983 Hướng bếp tuổi 1983 Hướng phòng khách tuổi 1983 Hướng bàn thờ tuổi 1983 Hướng bàn làm việc tuổi 1983 Hướng giường ngủ tuổi 1983 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1983
1984 Hướng hợp tuổi 1984 Hướng nhà tuổi 1984 Hướng bếp tuổi 1984 Hướng phòng khách tuổi 1984 Hướng bàn thờ tuổi 1984 Hướng bàn làm việc tuổi 1984 Hướng giường ngủ tuổi 1984 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1984
1985 Hướng hợp tuổi 1985 Hướng nhà tuổi 1985 Hướng bếp tuổi 1985 Hướng phòng khách tuổi 1985 Hướng bàn thờ tuổi 1985 Hướng bàn làm việc tuổi 1985 Hướng giường ngủ tuổi 1985 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1985
1986 Hướng hợp tuổi 1986 Hướng nhà tuổi 1986 Hướng bếp tuổi 1986 Hướng phòng khách tuổi 1986 Hướng bàn thờ tuổi 1986 Hướng bàn làm việc tuổi 1986 Hướng giường ngủ tuổi 1986 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1986
1987 Hướng hợp tuổi 1987 Hướng nhà tuổi 1987 Hướng bếp tuổi 1987 Hướng phòng khách tuổi 1987 Hướng bàn thờ tuổi 1987 Hướng bàn làm việc tuổi 1987 Hướng giường ngủ tuổi 1987 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1987
1988 Hướng hợp tuổi 1988 Hướng nhà tuổi 1988 Hướng bếp tuổi 1988 Hướng phòng khách tuổi 1988 Hướng bàn thờ tuổi 1988 Hướng bàn làm việc tuổi 1988 Hướng giường ngủ tuổi 1988 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1988
1989 Hướng hợp tuổi 1989 Hướng nhà tuổi 1989 Hướng bếp tuổi 1989 Hướng phòng khách tuổi 1989 Hướng bàn thờ tuổi 1989 Hướng bàn làm việc tuổi 1989 Hướng giường ngủ tuổi 1989 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1989
1990 Hướng hợp tuổi 1990 Hướng nhà tuổi 1990 Hướng bếp tuổi 1990 Hướng phòng khách tuổi 1990 Hướng bàn thờ tuổi 1990 Hướng bàn làm việc tuổi 1990 Hướng giường ngủ tuổi 1990 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1990
1991 Hướng hợp tuổi 1991 Hướng nhà tuổi 1991 Hướng bếp tuổi 1991 Hướng phòng khách tuổi 1991 Hướng bàn thờ tuổi 1991 Hướng bàn làm việc tuổi 1991 Hướng giường ngủ tuổi 1991 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1991
1992 Hướng hợp tuổi 1992 Hướng nhà tuổi 1992 Hướng bếp tuổi 1992 Hướng phòng khách tuổi 1992 Hướng bàn thờ tuổi 1992 Hướng bàn làm việc tuổi 1992 Hướng giường ngủ tuổi 1992 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1992
1993 Hướng hợp tuổi 1993 Hướng nhà tuổi 1993 Hướng bếp tuổi 1993 Hướng phòng khách tuổi 1993 Hướng bàn thờ tuổi 1993 Hướng bàn làm việc tuổi 1993 Hướng giường ngủ tuổi 1993 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1993
1994 Hướng hợp tuổi 1994 Hướng nhà tuổi 1994 Hướng bếp tuổi 1994 Hướng phòng khách tuổi 1994 Hướng bàn thờ tuổi 1994 Hướng bàn làm việc tuổi 1994 Hướng giường ngủ tuổi 1994 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1994
1995 Hướng hợp tuổi 1995 Hướng nhà tuổi 1995 Hướng bếp tuổi 1995 Hướng phòng khách tuổi 1995 Hướng bàn thờ tuổi 1995 Hướng bàn làm việc tuổi 1995 Hướng giường ngủ tuổi 1995 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1995
1996 Hướng hợp tuổi 1996 Hướng nhà tuổi 1996 Hướng bếp tuổi 1996 Hướng phòng khách tuổi 1996 Hướng bàn thờ tuổi 1996 Hướng bàn làm việc tuổi 1996 Hướng giường ngủ tuổi 1996 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1996
1997 Hướng hợp tuổi 1997 Hướng nhà tuổi 1997 Hướng bếp tuổi 1997 Hướng phòng khách tuổi 1997 Hướng bàn thờ tuổi 1997 Hướng bàn làm việc tuổi 1997 Hướng giường ngủ tuổi 1997 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1997
1995 Hướng hợp tuổi 1998 Hướng nhà tuổi 1998 Hướng bếp tuổi 1998 Hướng phòng khách tuổi 1998 Hướng bàn thờ tuổi 1998 Hướng bàn làm việc tuổi 1998 Hướng giường ngủ tuổi 1998 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1998
1999 Hướng hợp tuổi 1999 Hướng nhà tuổi 1999 Hướng bếp tuổi 1999 Hướng phòng khách tuổi 1999 Hướng bàn thờ tuổi 1999 Hướng bàn làm việc tuổi 1999 Hướng giường ngủ tuổi 1999 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1999