Tuổi Hướng bàn thờ Hướng bàn thờ thần tài
1940 Hướng bàn thờ tuổi 1940 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1940
1941 Hướng bàn thờ tuổi 1941 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1941
1942 Hướng bàn thờ tuổi 1942 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1942
1943 Hướng bàn thờ tuổi 1943 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1943
1944 Hướng bàn thờ tuổi 1944 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1944
1945 Hướng bàn thờ tuổi 1945 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1945
1946 Hướng bàn thờ tuổi 1946 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1946
1947 Hướng bàn thờ tuổi 1947 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1947
1948 Hướng bàn thờ tuổi 1948 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1948
1949 Hướng bàn thờ tuổi 1949 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1949
1950 Hướng bàn thờ tuổi 1950 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1950
1951 Hướng bàn thờ tuổi 1951 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1951
1952 Hướng bàn thờ tuổi 1952 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1952
1953 Hướng bàn thờ tuổi 1953 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1953
1954 Hướng bàn thờ tuổi 1954 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1954
1955 Hướng bàn thờ tuổi 1955 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1955
1956 Hướng bàn thờ tuổi 1956 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1956
1957 Hướng bàn thờ tuổi 1957 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1957
1958 Hướng bàn thờ tuổi 1958 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1958
1959 Hướng bàn thờ tuổi 1959 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1959
1960 Hướng bàn thờ tuổi 1960 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1960
1961 Hướng bàn thờ tuổi 1961 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1961
1962 Hướng bàn thờ tuổi 1962 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1962
1963 Hướng bàn thờ tuổi 1963 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1963
1964 Hướng bàn thờ tuổi 1964 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1964
1965 Hướng bàn thờ tuổi 1965 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1965
1966 Hướng bàn thờ tuổi 1966 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1966
1967 Hướng bàn thờ tuổi 1967 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1967
1968 Hướng bàn thờ tuổi 1968 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1968
1969 Hướng bàn thờ tuổi 1969 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1969
1970 Hướng bàn thờ tuổi 1970 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1970
1971 Hướng bàn thờ tuổi 1971 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1971
1972 Hướng bàn thờ tuổi 1972 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1972
1973 Hướng bàn thờ tuổi 1973 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1973
1974 Hướng bàn thờ tuổi 1974 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1974
1975 Hướng bàn thờ tuổi 1975 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1975
1976 Hướng bàn thờ tuổi 1976 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1976
1977 Hướng bàn thờ tuổi 1977 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1977
1978 Hướng bàn thờ tuổi 1978 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1978
1979 Hướng bàn thờ tuổi 1979 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1979
1980 Hướng bàn thờ tuổi 1980 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1980
1981 Hướng bàn thờ tuổi 1981 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1981
1982 Hướng bàn thờ tuổi 1982 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1982
1983 Hướng bàn thờ tuổi 1983 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1983
1984 Hướng bàn thờ tuổi 1984 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1984
1985 Hướng bàn thờ tuổi 1985 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1985
1986 Hướng bàn thờ tuổi 1986 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1986
1987 Hướng bàn thờ tuổi 1987 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1987
1988 Hướng bàn thờ tuổi 1988 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1988
1989 Hướng bàn thờ tuổi 1989 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1989
1990 Hướng bàn thờ tuổi 1990 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1990
1991 Hướng bàn thờ tuổi 1991 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1991
1992 Hướng bàn thờ tuổi 1992 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1992
1993 Hướng bàn thờ tuổi 1993 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1993
1994 Hướng bàn thờ tuổi 1994 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1994
1995 Hướng bàn thờ tuổi 1995 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1995
1996 Hướng bàn thờ tuổi 1996 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1996
1997 Hướng bàn thờ tuổi 1997 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1997
1995 Hướng bàn thờ tuổi 1998 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1998
1999 Hướng bàn thờ tuổi 1999 Hướng bàn thờ thần tài tuổi 1999